5.7.11

Người thông minh không nói chắc chắn

Trong giờ Triết học, Giáo sư Lục tuyệt đang giảng bài đến đoạn :
- "Người khôn ngoan luôn luôn biết nghi ngờ, còn kẻ khờ khạo kém thông minh thì lúc nào cũng tuyên bố chắc chắn.
- Thưa thầy, thầy chắc chứ? - Thơm ngạc nhiên hỏi.
- Chắc chắn - GS lục tuyệt đáp trả rất tự tin.

No comments:

Post a Comment