28.7.11

Bản báo cáo

Lenne. chuẩn bị cho một bài viết về tình hình gần đây ở TAL để báo cáo lên ban Quản Trị diễn đàn…Một bài viết dài đến 50 trang…Trước khi gửi, Lenne. Tìm tới Tiểu Thiên hỏi trước, nhờ nhận xét về bài viết. Tiểu Thiên bảo:
- Bài của muội viết rất tốt, đầy đủ, nhưng chưa cô đọng…muội về cô đọng cho xúc tích đi

….
Cuối cùng, bản báo cáo được gửi như sau:


Trích dẫn:Hothiethoa thường viết chuyện làn Thi ẩm, nhân vật trung tâm xoay quanh Ngọc Hà. Mới đây đã có dịp gặp mặt Offline với cô nương này. Hothiethoa hưởng dương 30 tuổi!

No comments:

Post a Comment