14.7.11

Có hiếu

Bố DienNhat khích lệ bé ThienDi cố gắng học tập bằng cách hứa nếu thành tích khá sẽ thưởng cho đi vườn thú chơi.
Cuối học kì con đưa phiếu liên lạc về nhà Thiên Di nói với bố DienNhat:
- "Bố ơi, con có hiếu chưa! Bố khỏi phải tốn đồng nào và khỏi phải mỏi chân đi vườn thú với con!"

No comments:

Post a Comment