7.7.11

Đôi khi ta lắng nghe ta

Chuyện có thật:

Thangdiennhat đang ngân nga "Đôi khi ta lắng nghe ta"...
Lão Lãnh nhảy ra: "Ủa, chú mày bị tiêu chảy à? "

No comments:

Post a Comment