18.7.19

Kèn đám ma

lanhdien thiethoa thi nhau tranh luận về tài âm nhạc của bố mình, không ai chịu ai.

thiethoa nói:

- Sau mỗi lần bố tớ kết thúc tiết mục trên Piano là cả hội trường đứng bật dậy vỗ tay nhiệt liệt hoan hô.

lanhdien:

- Ăn thua gì, bố tớ giỏi hơn nhiều. Cứ mỗi lần bố tớ bắt đầu thổi kèn là nhiều người lại lăn đùng ra khóc ngất, chắc là họ xúc động lắm.

- Bố cậu chơi loại kèn gì?

- Kèn
đám
ma.

1 comment:

  1. 단연코 우리카지노계열의 바카라사이트가 최고라고 말씀드리고 싶습니다. 또한 영상업체는 어느곳을 사용하는지, 카지노 영상이 많다는것은 그만큼 많은 유저를 보유하고 있다는 증거입니다. 일반적으로 플레이어는 이름과 주소, 이메일, 생년월일, 사회보장번호의 마지막 네 자리 숫자를 제공해야 나이와 신원을 확인할 수 있다. 그들은 또한 보안 질문을 만들도록 요청받을 수 있으며 가입 중이나 온라인카지노 첫 번째 탈퇴를 할 때 정부가 발급한 ID를 제공해야 한다. 가입 시 웰컴 보너스를 청구하는 것을 잊지 마세요. 모든 카지노 사이트가 프로모션이나 보너스 코드를 필요로 하는 것은 아니지만, 만약 그렇다면, 반드시 그것을 입력하세요.

    ReplyDelete