12.10.23

Chân ngôn khi gặp khó khăn

 khi bạn gặp khó khăn, 

chỉ cần không bỏ cuộc 

Thì bạn sẽ tiếp tục gặp khó khăn

No comments:

Post a Comment