5.7.11

Chưa biết đi xe

Adada chạy theo Baby lúc đó đang dắt xe
trên đường.
Adada : Bạn ơi! Xe bị thủng săm à?
Baby: Không!
Adada : : Hay là tuột xích, để mình giúp cho?
Baby: Không phải!
Adada...-Thế nó làm sao vậy?
Baby: Nó chẳng sao cả, nhưng mình... chưa biết đi xe!

... : Trời! 75_75

No comments:

Post a Comment