11.10.11

Sự khác biệt ở những cô gái tuổi 8, 18, 28, 38, 48 và 58, 68 là ?

Sự khác biệt ở những cô gái tuổi 8, 18, 28, 38, 48 và 58, 68 là ?
_8 tuổi - Bạn đưa nàng lên giường & kể cho nàng một câu chuyện.
_18 tuổi - Bạn kể cho nàng một câu chuyện & đưa nàng lên giường.
_28 tuổi - Bạn không cần kể câu chuyện nào & đưa nàng lên giường.
_38 tuổi - Nàng kể cho bạn một câu chuyện & đưa bạn lên giường.
_48 tuổi - Bạn kể cho nàng một câu chuyện để tránh phải lên giường.
_58 tuổi - Bạn ở lỳ trên giường cả ngày để tránh phải nghe câu chuyện của nàng. _68 tuổi - Bán giường

No comments:

Post a Comment