4.2.12

Có và không

A: Tao hỏi mày 1 câu nhé?
B: Uhm,cứ hỏi :-<
A: Mày chỉ được trả lời " Không " or " Có ".
B: Ok.
A: Ngoài ăn cứt ra mày có ăn gì nữa k? =)))
B: !@#$%^&*(((&*

No comments:

Post a Comment