5.2.12

Chuyện chim thi ẩm

Cha sứ Chopmat bị lạc mất một con chim quý, ông rất buồn,
đi tìm khắp nơi mà không thấy. Cha Chopmat nghĩ chắc nó bị lạc vào nhà ai đó, vì
thế hôm sau trước lúc giảng đạo Cha Chopmat hỏi các con chiên:
- Ai trong số các con có một con chim ?
Tất cả đàn ông trong phòng đứng dậy.
...Cha sứ biết mình bị hiểu lầm, ông chữa lại :
- Ý ta là ai trong các con đã nhìn thấy một con chim...
Tất cả phụ nữ trong phòng đứng dậy
- Oh không, ai trong số các con đã nhìn thấy một con chim, không phải của mình ... eh... mà là của hàng xóm.
Một nửa số phụ nữ trong phòng đứng dậy
???!
Không không, ý ta là ai đã nhìn thấy con chim của ta!
tất cả bà sơ trong phòng đứng dậy....????

No comments:

Post a Comment