15.1.12

Ai trung nghĩa

CafeSua, Lãnh Diện và Lục Tuyệt họp Hội nghị G3, Chủ Công Ngạo Thế chủ trì. Ngạo cho các ái thiếp Đê Tiện hội cởi trần, bôi nhọ nồi vào ngực, bắt múa đãi các tướng. Cuối cùng,
chọn 3 cô đẹp nhất cho ngồi cạnh 3 vị Lục, Sữa, và Lãnh. Bỗng đèn đuốc
tắt hết. Hồi lâu đèn nến mới sáng lên. Thì thấy tay Sữa nhọ đen
...nhẻm, mũi Lục cũng bị đen. Ngạo nghĩ bụng: "Sữa khua khuắng
cả thiếp của ta, thế nào nó cũng giành chức quân sư, Lục ngửi cả cung nữ
của ta, thế nào nó cũng lấy Giáo Sư Đê Tiện Hội, chỉ có Lãnh là trung thành với
ta!". Ngạo bèn khen Lãnh trung nghĩa. Lãnh khoái quá, cười nhe
răng. Răng và lưỡi đều đen thui!

No comments:

Post a Comment