15.1.12

Quyển tiểu thuyết chán thật

bánh xe đến nhà thiet hoa học nhóm,

trong khi chờ thiethoa ăn cơm bánh xe cắm cúi đọc một cuốn sách.


Lúc thiet hoa ăn cơm xong đi ra, bánh xe nói:- Quyển tiểu thuyết này chán thật, chỉ thấy nhân vật và các con số, không có nội dung gì cả.


- Thôi, cậu để cuốn “Danh bạ điện thoại” ấy lên giá sách rồi bắt đầu học nào!

No comments:

Post a Comment