14.1.12

Bếp bận sốt cà

Một hôm Hồ thiết Hoa vào quán cafe của TAL thấy Vũ Thiên Di ra mời,cổ áo hơi trễ.

Hồ Thiết Hoa đánh bạo hỏi: "Con đường mòn này sẽ dẫn đến đâu vậy muội?"

Thiên Di trả lời: " Con đường này dẫn xuống bếp huynh à "

Hồ Thiết Hoa lại hỏi: " Thế muội cho huynh nướng nhờ cái lạp sườn được không?"

Vũ Thiên Di bèn trả lời :"Nhưng bếp muội đang bận sốt cà chua rồi huynh à"

No comments:

Post a Comment