9.5.12

Xóa đói

Điềm nhi làm phát thanh viên. Cô đọc lại điểm sự kiện cuối năm, trong đó có sự kiện đáng chú ý: - trong năm qua, xã chúng ta có 200 hộ đói và 200 hộ nghèo. Mục tiêu chúng ta trong năm tới là xóa 200 hộ nghèo. có tiếng bên kia cầu phát thanh, một người hỏi: - thế thì 200 hộ đói đâu rồi chị - Họ chết hết rồi!

No comments:

Post a Comment