23.5.12

Không bằng cầm thú


thiết hoa và thiên di đi công tác chung.để tích kiệm tiền cả 2 vào nhà nghỉ bình dân và chỉ thuê 1 phòng có 1 giường đơn thiên di để cái thước ở giữa giường và ghi dòng chữ: "kẻ nào qua đây là đồ cầm thú" k biết đêm đó có chuyện gì xảy ra,nhưng sáng hôm sau thiên di hầm hầm chỉ vào mặt thiết hoa mà quát: "đồ đê tiện,mi thật không bằng loài cầm thú mà"

No comments:

Post a Comment