23.4.12

Sorry

(Dành cho các HĐTM biết tiếng Anh vì trò chơi chữ : too – two, for – four, sick – six, then – ten. Phần dịch tạm dành cho các HĐTM IT English – i tờ tiếng Anh.) 1t2u3a4n mới học tiếng Anh vô tình đụng phải một cô Tây (chân dài miên man) tại Big C Đà Nẵng. 1t2u3a4n liền nói: “I’m sorry – Xin lỗi”, cô Tây cũng lịch sự: “I’m sorry too – Tôi cũng xin lỗi”. 1t2u3a4n nghe xong vội vàng: “I’m sorry three – Tôi xin lỗi ba lần”, cô Tây nghe thấy lạ quá hỏi: “What are you sorry for? – Anh xin lỗi về cái gì chứ?”. 1t2u3a4n làm luôn: “I’m sorry five – Tôi xin lỗi năm lần”. Cô Tây lo lắng hỏi: “Sorry, are you sick? – Xin lỗi, ông có ấm đầu không?”. 1t2u3a4n vẫn thản nhiên “I’m sorry seven – Tôi xin lỗi bảy lần”. Cô Tây tức lắm trợn mắt hỏi “Sorry, do you intend to count to eight? – Xin lỗi, ông định đếm đến tám chắc”. 1t2u3a4n kiên nhẫn đáp: “I’m sorry nine – Tôi xin lỗi 9 lần”. Cô Tây ngọng luôn “Sorry, then..then…- Thế thì, thế thì”. 1t2u3a4n vớt vát “I’m sorry eleven…- Tôi xin lỗi 11 lần”. Cô Tây phải ngừng. Nếu tiếp tục hỏi thì có lẽ 1t2u3a4n sẽ sorry hundred…033

No comments:

Post a Comment