11.9.11

Ba cộng mẹ bằng gì

Xẻo xẻo đi học về khoe mẹ:

- Hôm nay con biết ba cộng mẹ bằng cái gì rồi.

- Hôm nay con học phép cộng, cô dạy:

- "Ba cộng ba bằng sáu",Con mới hỏi cô ba cộng mẹ thì bằng bao nhiêu? Mẹ biết cô trả lời bằng bao nhiêu hem

- !

- Bằng một cái cốc đầu.

No comments:

Post a Comment