7.11.11

Chuyện câu đối

Trong giờ sinh học, thầy Điên Nhất đang giảng bài thì có hứng và ra một vế đối :

”Con bò cạp cạp con bò cạp, cạp đúng chỗ bò mà bò đúng chỗ cạp”.


Hận Thiên Nhai đứng lên đáp:

“Thầy sinh vật vật cô sinh vật, vật đúng chỗ sinh mà sinh đúng chỗ vật”.


Thầy Điên Nhất đỏ mặt tía tai.


Phú cao đại ca bồi tiếp:

“Anh tiểu thương thương chị tiểu thương, thương đúng chỗ tiểu mà tiểu đúng chỗ thương”.


Hồ thiết Hoa thấy hay hay làm luôn:

“Anh cà phê phê chị cà phê, phê đúng chỗ cà mà cà đúng chỗ phê.”


Thầy giáo Điên Nhất bó chân, bái mấy học sinh làm sư phụ!

No comments:

Post a Comment