29.9.11

Chuyện xóa đói giảm nghèo

ThangĐienNhat làm chủ tịch ủy ban xóa đói giảm nghèo ở một xã vùng sâu vùng xa. Trong lần họp hội đồng báo cáo anh ta tuyên bô`:
- Năm 2008, xã chúng ta có 200 hộ đói và hai trăm hộ nghèo. Năm 2009, xã chúng ta chỉ còn 200 hộ nghèo và chúng tôi đang cố gắng xóa nghèo trong 6 tháng đầu năm nay.
...
vỗ tay
..
- Thế anh có thể chia sẻ bí quyết với các xã bạn được không?- Một cử tri hỏi.
- À! 200 hộ đói họ... chết hết rồi!

No comments:

Post a Comment