4.8.11

Đàn ông đích thực

 Một người đàn ông đích thực là một người đàn ông không thích đực

No comments:

Post a Comment